Starten met 1 cliënt vanaf € 3,50

Snel - Meer tijd voor de cliënt

Safe - Veilig & Grip op de zorgadministratie

Simpel - Persoonlijke support & Geen handleiding nodig

 

Gebruiksvoorwaarden Mextra

De service Mextra wordt u geleverd door het bedrijf Symax B.V. Door het registratieproces van Mextra te voltooien gaat u akkoord met de hieronder gestelde gebruiksvoorwaarden.

Artikel 1. In gebruik name van de service

 1. Met Mextra kunt u informatie uitwisselen over het zorgplan van een cliënt bij wie uw account is aangesloten met anderen wiens account daarbij is aangesloten. De toegang voor deze uitwisseling gaat via een account. De toegang en deze service wordt hierna genoemd: ‘service’.
 2. Alleen u mag deze service gebruiken, dat gebeurt via een account. U verkrijgt het niet-exclusieve gebruiksrecht tot Mextra. Alle uit deze gebruiksvoorwaarden en de overeenkomst voortvloeiende beperkingen hierop leeft u strikt na.
 3. U bent verantwoordelijk voor uw account en geeft derden hier geen toegang toe. Gebruikersnaam en wachtwoord houdt u geheim.
 4. U verkrijgt een gebruikersnaam en wachtwoord door u via de website te registreren. Bij voltooiing van dat registratieproces heeft u deze gebruiksvoorwaarden aanvaard.
 5. Alles wat na aanmelding via uw account gebeurt wordt geacht door u of onder uw verantwoordelijkheid te zijn gebeurd. U bent voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebeurde aansprakelijk.

 

Artikel 2. Gebruiksrecht

 1. Het is verboden de service te gebruiken die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden van gegevens van welke aard dan ook in strijd met het in Nederland geldende intellectueel-eigendomsrecht.
 2. U onthoudt zich van elke handeling die schade veroorzaakt of kan veroorzaken aan het functioneren van Mextra, alle infrastructuur van Symax B.V. of diens (toe-) leveranciers, daaronder de computersystemen van Symax B.V. begrepen. Onder deze schadeveroorzakende handelingen wordt in ieder geval verstaan: het lekken van persoonsgegevens; het verspreiden van virussen, Trojans of andere kwaadwillende software en (distributed-) denial-of-service aanvallen.
 3. U weet dat u (bijzondere) persoonsgegevens gaat verwerken met het gebruik van Mextra. U verwerkt de door u verkregen persoonsgegevens voor geen enkel ander doel dan waarvoor ze verkregen zijn en handelt altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere Nederlandse en Europese regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

Op grond van artikel 28 van de Algemene verordening gegevensbescherming is Mextra verwerker en is bepaalt dat Mextra:

 1. a) de persoonsgegevens uitsluitend verwerkt op basis van schriftelijke instructies van de verwerkingsverantwoordelijke, onder meer met betrekking tot doorgiften van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie, tenzij een op de verwerker van toepassing zijnde Unie-rechtelijke of lidstaat-rechtelijke bepaling hem tot verwerking verplicht; in dat geval stelt de verwerker de verwerkingsverantwoordelijke, voorafgaand aan de verwerking, in kennis van dat wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt;
 2. b) waarborgt dat de tot het verwerken van de persoonsgegevens gemachtigde personen zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen of door een passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid zijn gebonden;
 3. c) alle overeenkomstig artikel 32 vereiste maatregelen neemt;
 4. d) aan de in de leden 2 en 4 van artikel 28 bedoelde voorwaarden voor het in dienst nemen van een andere verwerker voldoet;
 5. e) rekening houdend met de aard van de verwerking, de verwerkingsverantwoordelijke door middel van passende technische en organisatorische maatregelen, voor zover mogelijk, bijstand verleent bij het vervullen van diens plicht om verzoeken om uitoefening van de in hoofdstuk III vastgestelde rechten van de betrokkene te beantwoorden;
 6. f) rekening houdend met de aard van de verwerking en de hem ter beschikking staande informatie de verwerkingsverantwoordelijke bijstand verleent bij het doen nakomen van de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 32 tot en met 36;
 7. Symax B.V. kan en mag al het gene doen zij redelijkerwijs nodig acht om een overtreding van de hierboven genoemde voorwaarden te beëindigen.
 8. Symax B.V. is gerechtigd om aangifte te doen van strafbare feiten, die zij heeft geconstateerd.

 

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

 1. Symax B.V. streeft ernaar dat Mextra te allen tijde beschikbaar is voor de service, behoudens het hieronder bepaalde. Garanties voor beschikbaarheid geeft Symax B.V. echter nooit.
 2. Symax B.V. kan aan Mextra onderhoudswerkzaamheden verrichten. Binnen de redelijkheid voert Symax B.V. deze uit wanneer het gebruik van de service (relatief) laag is.
 3. Onderhoud en oplossen van incidenten wordt vooraf aangekondigd op http://helpdesk.mextra.nl als dit mogelijk is en de beschikbaarheid van de service erdoor wordt beïnvloed. Voorgaande geldt niet voor dringende, direct oplosbare incidenten.
 4. Symax B.V. kan Mextra aanpassen om de mogelijkheden, gebruiksgemak of functionaliteit aan te passen of te vergroten. Symax B.V. geeft op http://helpdesk.mextra.nl aan welke wijzigingen zijn doorgevoerd.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

 1. Het intellectueel-eigendomsrecht dat rust op de service; Mextra; alle software die daarmee samenwerkt; alle informatie en afbeeldingen die op de website of de service openbaar worden gemaakt komt uitsluitend Symax B.V., diens licentiegevers of diens toeleveranciers toe. Exploitatie of gebruik in welke vorm dan ook mag niet zonder toestemming van die rechthebbende, tenzij de wet dit toestaat.
 2. U vrijwaart Symax B.V. voor alle aanspraken van derden jegens Symax B.V. op grond van het intellectueel-eigendomsrecht ten aanzien van werken, merken en ander intellectueel-eigendomsrechtelijk beschermd materiaal dat via zijn account bij Mextra is of wordt verspreid.
 3. Alle informatie verspreid via een account, behoudens het in het vorige lid bepaalde, waaronder persoonsgegevens, blijven eigendom van u of het eigendom van derden aan wie de informatie toebehoort. Symax B.V. heeft een beperkt (toekomstig) gebruiksrecht om deze informatie te gebruiken voor deze service.
 4. Het gebruiksrecht in het vorige lid wordt beperkt door verwijdering van de informatie of het opzeggen van het account. Bij opzegging van het account vervalt het gebruiksrecht zoals bedoeld in het vorige lid één maand na die opzegging, met uitzondering van de mogelijkheid verzamelde gegevens geanonimiseerd te kunnen gebruiken voor statistische doeleinden. Het gebruiksrecht vervalt niet voor informatie die u SymaxV. toezendt met het oogmerk haar service te verbeteren.

Artikel 5. Privacy en beveiliging

 1. Symax B.V. verschaft zich zonder uw toestemming geen toegang tot de informatie in uw account in Mextra. De noodzaak hiertoe voor een goedwerkende service of een verplichting (die voortvloeit) uit de wet vormen hierop een uitzondering.
 2. Supportmedewerkers van Symax B.V. kunnen alleen met uw instemming toegang tot uw account krijgen en/of uw computer overnemen om problemen op te lossen en/of ondersteuning te bieden.
 3. U en Symax B.V. garanderen dat alle gegevens die partijen van elkaar ontvangen of waar partijen zich toegang toe verschaffen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt. Gegevens waarvan partijen weten of behoren te weten dat deze vertrouwelijk zijn blijven geheim.
 4. Symax B.V. zal zich houden aan de in Nederland en Europa geldende wet- en regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Symax B.V. neemt hiertoe passende technische en organisatorische maatregelen.
 5. U vrijwaart Symax B.V. voor alle aanspraken van derden jegens Symax B.V. wegens schending van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of andere wet- en regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens die niet aan Symax B.V. toe te rekenen zijn.

Artikel 6. Vergoeding en betaling

 1. Voor het gebruik van de service dient een vergoeding betaald te worden, zodra er een expliciete betalingsverplichting is aangegaan. Deze vergoeding wordt in rekening gebracht aan de partij die de service heeft aangevraagd, meestal is dit een (zorg-) organisatie die besluit de service in te zetten. De eindgebruiker (waaronder een medewerker/cliënt/patiënt van de aanvragende organisatie) zal geen kosten hoeven te betalen, zonder dat hij of zij expliciet een betalingsverplichting is aangegaan.
 2. De vergoedingen worden vermeld exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen opgelegd van overheidswege. Er wordt altijd een factuur per e-mail verstrekt waarop BTW en andere heffingen duidelijk worden vermeld.
 3. De vergoeding is per maand en dient achteraf te worden voldaan over het werkelijke verbruik, met uitzondering van artikel 6.8. Werkelijk verbruik wordt vastgesteld op minimaal 1 actief moment (per cliënt/patiënt) binnen de kalendermaand. Het werkelijk verbruik is altijd inzichtelijk voor beheerders binnen de organisatie.
 4. Betaling kan worden verricht via automatische incasso, waarvoor bij aanvang van het gebruik van de service een machtiging wordt afgegeven. Indien expliciet overeengekomen wordt dat betaling middels overboeking kan worden voldaan, dienen de betalingsinstructies op de factuur te worden gevolgd.
 5. Bij niet-tijdige betaling bent u zonder ingebrekestelling of aanmaning de wettelijke rente verschuldigd. Wordt na de ingebrekestelling alsnog niet betaald dan kan SymaxV. de vordering uit handen geven. U bent dan naast het totaal verschuldigde bedrag ook gehouden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te betalen.
 6. In de situatie zoals bedoeld in het vorige lid kan met onmiddellijke ingang u de toegang tot de dienst worden ontzegd. Deze ontzegging ontslaat u niet van de betalingsverplichting over de periode waarop deze ontzegging betrekking heeft.
 7. Omdat de dienst direct geleverd wordt en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.
 8. Indien de prijs is aangeboden op basis van een staffel met een minimumaantal cliënten/patiënten en/of een minimum looptijd, dan wordt gedurende de overeengekomen looptijd iedere maand minimaal de ondergrens uit de gekozen staffel in rekening gebracht, ook al is het werkelijk verbruik lager.

Artikel 7. Wijzigingen vergoedingen en voorwaarden.

 1. Symax B.V. kan vergoedingen en voorwaarden wijzigen of aanvullen.
 2. Symax B.V. zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste drie maanden voor inwerkingtreding aankondigen via de service.
 3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. U accepteert al hetgeen gewijzigd of aangevuld is door na in werkintreding de service te gebruiken.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Symax B.V. is beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald voor de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis. Symax B.V. is alleen aansprakelijk voor vergoeding van directe schade.
 2. Voorgaande lid vervalt in geval van opzet of grove nalatigheid.
 3. Enig recht op schadevergoeding kan alleen ontstaan indien u binnen twee maanden na ontdekking de schadeveroorzakende gebeurtenis schriftelijk en deugdelijk bij Symax B.V. meldt. Ingeval het om een tekortkoming in de nakoming gaat geeft u Symax B.V. bovendien een redelijke termijn om de tekortkoming alsnog na te komen. De ingebrekestelling bevat een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Symax B.V. adequaat kan reageren.
 4. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Mextra vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
 5. In geval van overmacht is Symax B.V. niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Onder overmacht wordt ook verstaan overmacht of niet-nakoming van toeleveranciers of diensten van derden waar Symax B.V. van afhankelijk is om de service goed te laten functioneren.

Artikel 9. Duur en opzegging

 1. Deze overeenkomst gaat in zodra u het registratieproces voor deze service hebt doorlopen en de gebruiksvoorwaarden hebt geaccepteerd.
 2. Na een periode zoals bedoeld in artikel 6.8 wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met steeds dezelfde periode. U kunt de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van een maand. De opzegtermijn begint te lopen vanaf het moment van opzegging.
 3. Indien u achttien maanden niet bent ingelogd kan SymaxV. kan de overeenkomst beëindigen en het account van de service verwijderen. Met betrekking tot de gegevens in uw account geldt het in deze voorwaarden bepaalde. Vooraf zult u een e-mail ontvangen waarin u over deze beëindiging op de hoogte wordt gesteld.

Artikel 10. Overige bepalingen

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
 2. Alle geschillen die tussen u en Symax B.V. mogen ontstaan naar aanleiding van deze gebruiksovereenkomst en gemaakte afspraken tussen u en Symax B.V. worden door arbitrage beslecht conform het arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (‘SGOA’), statutair gevestigd te Den Haag.
 3. Mocht een bepaling uit deze overeenkomst nietig blijken te zijn of vernietigd te worden, dan blijft de overeenkomst voor het overige in stand. Om deze nietige of vernietigde bepaling te vervangen zullen u en Symax B.V. een nieuwe bepaling vaststellen die recht doet aan het karakter van de overeenkomst en niet in strijd is met de wet.
 4. Waar in deze voorwaarden ‘schriftelijk’ is geschreven wordt ook communicatie per e-mail bedoeld, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
 5. De door Symax B.V. ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek. Voorgaande, tenzij u tegenbewijs levert die de authenticiteit ontkracht.
 6. Symax B.V. kan haar rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst overdragen aan een derde.
 7. Afwijking van deze voorwaarden is alleen geldig als zij schriftelijk is overeengekomen.